Turinys

Privatumo Politika

Bendrosios nuostatos

1.1. Ši privatumo politika reglamentuoja asmeninės informacijos rinkimo, apdorojimo ir saugojimo principus. Atsakingas duomenų valdytojas yra Softobazaras.lt (toliau – duomenų valdytojas).

1.2. Duomenų subjektas šioje privatumo politikoje yra klientas ar kitas fizinis asmuo, kurio asmeninė informacija yra duomenų valdytojo tvarkoma.

1.3. Klientas šioje privatumo politikoje yra asmuo, kuris perka prekes ar paslaugas iš duomenų valdytojo svetainėje.

1.4. Duomenų valdytojas laikosi teisės aktuose nustatytų duomenų tvarkymo principų, įskaitant asmeninių duomenų tvarkymą teisėtai, sąžiningai ir saugiai. Duomenų valdytojas gali patvirtinti, kad asmeniniai duomenys buvo tvarkomi laikantis teisės aktų nuostatų.

Asmeninių duomenų rinkimas, apdorojimas ir saugojimas

2.1. Duomenų valdytojo rinkti, apdoroti ir saugoti asmeniniai duomenys gaunami elektroniniu būdu, daugiausia per svetainę ir el. paštą.

2.2. Pateikdamas savo asmeninę informaciją, duomenų subjektas suteikia duomenų valdytojui teisę rinkti, tvarkyti, naudoti ir tvarkyti asmeninius duomenis, kuriuos duomenų subjektas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia duomenų valdytojui, perkdamas prekes ar paslaugas svetainėje.

2.3. Duomenų subjektas yra atsakingas už tai, kad pateikti duomenys būtų tiksli, teisingi ir išsami. Melagingų duomenų pateikimas laikomas šios privatumo politikos pažeidimu. Duomenų subjektas privalo nedelsiant informuoti duomenų valdytoją apie bet kokius duomenų pasikeitimus.

2.4. Duomenų valdytojas neatsako už bet kokius duomenų subjekto ar trečiųjų asmenų nuostolius, atsiradusius dėl duomenų subjekto pateiktų neteisingų duomenų.

Klientų asmeninių duomenų tvarkymas

3.1. Duomenų valdytojas gali tvarkyti šiuos duomenų subjekto asmeninius duomenis:

3.1.1. Vardas ir pavardė;

3.1.2. Gimimo data;

3.1.3. Telefonas;

3.1.4. El. pašto adresas;

3.2. Be to, duomenų valdytojas turi teisę rinkti informaciją apie klientą iš viešai prieinamų registrų.

3.3. Teisinis asmeninių duomenų tvarkymo pagrindas yra Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a), b), c) ir f) punktai:

a) duomenų subjektas sutinka, kad jo asmeniniai duomenys būtų tvarkomi vienam ar keliems konkrečioms tikslams; b) asmeninių duomenų tvarkymas reikalingas sutarties, kurioje šalis yra duomenų subjektas, vykdymui arba veiksmams, kurių duomenų subjektas prašo imtis prieš sudarant sutartį; c) asmeninių duomenų tvarkymas būtinas duomenų valdytojo teisinių įsipareigojimų vykdymui; d) asmeninių duomenų tvarkymas būtinas teisėtai duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesams gynimui, nebent šie interesai prieštarauja duomenų subjekto interesams ar pagrindinėms teisėms ir laisvėms, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas.

3.4. Asmeninių duomenų tvarkymas šiais tikslais:

3.4.1. Tikslas – saugumas ir apsauga. Maksimalus asmeninių duomenų saugojimo laikotarpis – kaip nustatyta atitinkamuose teisės aktuose.

3.4.2. Tikslas – užsakymų apdorojimas. Maksimalus asmeninių duomenų saugojimo laikotarpis – (12 mėnesių)

3.4.3. Tikslas – e. parduotuvės paslaugų veikimo užtikrinimas. Maksimalus asmeninių duomenų saugojimo laikotarpis – (12 mėnesių)

3.4.4. Tikslas – klientų valdymas

Maksimalus asmeninių duomenų saugojimo laikotarpis – (12 mėnesių)

3.4.5. Tvarkymo tikslas – finansinė veikla, buhalterija. Maksimalus asmeninių duomenų saugojimo laikotarpis – pagal įstatymų nustatytas trukmes.

3.4.6. Tvarkymo tikslas – rinkodara. Maksimalus asmeninių duomenų saugojimo laikotarpis – (12 mėnesių)

3.5. Duomenų valdytojas turi teisę dalintis klientų asmeniniais duomenimis su trečiosiomis šalimis, tokiomis kaip autorizuoti duomenų apdorojimo operatoriai, buhalteriai, transporto ir kurjerių įmonės, ir įmonės, teikiančios pervežimo paslaugas. Duomenų valdytojas yra atsakingas asmeninių duomenų apdorojimo operatorius. Duomenų valdytojas perduos reikiamus asmeninius duomenis mokėjimų apdorojimui įgaliotam apdorojimo operatoriui, Stripe, Inc.

3.6. Duomenų subjekto asmeninių duomenų tvarkyme ir saugojime duomenų valdytojas įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmeninių duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, keitimo, atskleidimo ir bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

3.7. Duomenų valdytojas saugos duomenų subjektų duomenis remdamasis tvarkymo tikslu, bet ne ilgiau kaip 1 metus.

Duomenų subjekto teisės

4.1. Duomenų subjektas turi teisę pasiekti ir peržiūrėti savo asmeninius duomenis.

4.2. Duomenų subjektas turi teisę gauti informaciją apie savo asmeninių duomenų apdorojimą.

4.3. Duomenų subjektas turi teisę užbaigti ar taisyti netikslius duomenis.

4.4. Jei duomenų valdytojas tvarko duomenų subjekto asmeninius duomenis remdamasis duomenų subjekto sutikimu, duomenų subjektas bet kada gali atšaukti savo sutikimą.

4.5. Duomenų subjektas gali kreiptis į internetinės parduotuvės klientų aptarnavimo skyrių adresu (labas@softobazaras.lt) norėdamas pasinaudoti savo teisėmis.

4.6. Duomenų subjektas turi galimybę pateikti skundą Duomenų apsaugos inspekcijai siekdamas apginti savo teises.

Pabaigos nuostatos

5.1. Šios duomenų apsaugos sąlygos parengtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl natūralių asmenų apsaugos tvarkant asmeninius duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo bei Direktyvos 95/46 / EB panaikinimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Europos Sąjunga.

5.2. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai keisti duomenų apsaugos sąlygas, informuodamas duomenų subjektus apie pakeitimus per svetainę (labas@softobazaras.lt).

Skaityti daugiau: Pristatymo sąlygosGrąžinimo ir Pinigų Grąžinimo Užsakymo sąlygos